3600 N Duke St #29, Durham, NC 27704 (919) 479-9995